Power Supply Transformer 5V 12V 24V LED Switch 1A 2A 3A 5A 6.5A 8.5A 10A 12.5A 16.5A 20A 25A 30A 40A 50A 60A For WS2812B SK6812